Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu

Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH


W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych "RODO), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.
Poniższe zasady stosuje się od 25 maja 2018r.

   1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Zespole Szkół Budowlanych w Mielcu (ZSB Mielec), zwanych dalej jako "Dane Osobowe", jest Zespół Szkół Budowlanych w Mielcu, ul. Jagiellończyka 3, 39-300 Mielec, tel. 17 788 52 89, reprezentowany przez Dyrektora ZSB Mielec (zwanego dalej jako "Administrator"). Administrator przetwarza Dane Osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody.
   2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Danych Osobowych w zakresie działania ZSB Mielec, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Danych Osobowych (IOD): Halina Pikor: adres elektroniczny Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefoniczny: 17 788 52 89
   3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
    • wypełniania obowiązków prawnych ciążących na ZSB Mielec,
    • realizacji umów,
    • w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie
     wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.
   4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w ust. 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
    • upoważnieni pracownicy Administratora;
    • usługodawcy, którym w drodze umowy powierzono przetwarzanie Danych Osobowych na
     potrzeby realizacji umów zawartych przez Administratora;
    • podmioty uprawnione do otrzymania Danych Osobowych na podstawie przepisów prawa;
    • podmioty współpracujące z Administratorem, którym Dane Osobowe są udostępniane na
     podstawie zgody osoby, której te dane dotyczą i w celach w niej wskazanych.
   5. Dane Osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w ust. 3, a po tym czasie w zakresie wymaganym przez przepisy prawa powszechnie obowiązującego.
   6. W związku z przetwarzaniem Danych Osobowych przysługuje Pani/Panu następujące uprawnienia:
    • prawa do żądania dostępu do swoich Danych Osobowych oraz do ich sprostowania;
    • prawa do ograniczenia przetwarzania danych lub do ich usunięcia zgodnie;
    • prawa do przeniesienia Danych Osobowych;
    • prawa do wycofania w dowolnym momencie udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie Danych Osobowych, co jednak nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych takiej osoby, które odbywało się w oparciu o tę przesłankę i miało miejsce przed skorzystaniem przez nią z prawa do wycofania zgody.
   7. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
   8. W sytuacji gdy przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody – podanie Administratorowi przez Panią/Pana Danych Osobowych ma charakter dobrowolny.
   9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe w sytuacji, gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub zawarta między stronami umowa.
   10. Każdy, którego dane dotyczą ma prawo wnieść w skargę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).